Algemene Voorwaarden

 

1.Definities

1.1 Motivate to Move: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden. Motivate to Move is gevestigd te Badhoevedorp aan de Meidoornweg 39 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 85084433.

1.2 Deelnemer: degene die les(sen), workshop(s), training(en) of cursus(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Motivate to Move of via de website.

1.3 Website: de website van Motivate to Move: www.motivatetomove.nl

1.4 Online ledensysteem en app: Het systeem waar Deelnemer lessen kan inboeken en producten kan aanschaffen: https://motivate-to-move-company.trainin.app/


2.Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Motivate to Move partij is.

2.2 Motivate to Move kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Motivate to Move zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen aan eenieder die een overeenkomst heeft met Motivate to Move. Onderaan de Algemene Voorwaarden staat de datum van laatste wijziging.


3. Totstandkoming van Overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod of door invulling van het formulier op de website, waarin de deelnemer zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst is strikt persoonlijk.


4. Lessen

4.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een les(sen)kaart.

4.2 Een abonnement komt tot stand op het moment dat het inschrijfformulier door de deelnemer (digitaal) ondertekend is of dat het formulier online is ingevuld en betaald. De deelnemer gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Motivate to Move geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de deelnemer:

Abonnementen
Move Forward maandabonnement
    Dit abonnement geeft recht op 1 les per week bij Motivate to Move.
Geldigheid: 1 maand, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de eerstvolgende betaaldatum. Dit kan met het
opzegformulier op de website of per e-mail naar hallo@motivatetomove.nl. of via de website.
De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt waarin wij bevestigen dat
wij de opzegging ontvangen en verwerkt hebben.

Move Often maandabonnement
Dit abonnement geeft recht op 2 lessen per week bij Motivate to Move.
Geldigheid: 1 maand, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand vóór de eerstvolgende betaaldatum. Dit kan met het
opzegformulier op de website of per e-mail naar hallo@motivatetomove.nl. of via de website.
De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt waarin wij bevestigen dat
wij de opzegging ontvangen en verwerkt hebben.

Kaarten
Proefles
Deze kaart geeft recht op 1 proefles bij Motivate to Move.  De proefles is te gebruiken binnen 7
dagen na aankoop. Elke deelnemer kan maximaal 2 proeflessen volgen. De proefles is voor
nieuwe leden die nog niet eerder bij Motivate to Move geweest zijn.

12-lessenkaart
Deze kaart geeft recht op 12 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.
Deze kaart loopt automatisch na 4 maanden af.

Fit & Vitaal 1x
Deze kaart geeft recht op 1 losse les bij Motivate to Move. De les is te gebruiken binnen 7
dagen na aankoop.

4.4 Voorafgaand aan elke les dient de deelnemer zich online, via de app of op locatie in te schrijven voor de les en zich daarna te melden bij de ingang van de locatie waar de les plaatsvindt van Motivate to Move. Nadat een medewerker van Motivate to Move de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd heeft de deelnemer toegang tot de les.

4.5 Een abonnement en/of leskaart is niet overdraagbaar aan derden.

4.6 Deelnemer gaat akkoord met het maken van een foto voor in het ledensysteem ter herkenning van deelnemer bij aanmelding van een les. Motivate to Move is gerechtigd om op eender welk tijdstip identificatie van een deelnemer te vragen teneinde na te gaan of de persoon die binnenkomt inderdaad de deelnemer betreft.

4.7 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt, komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet. Motivate to Move verleent geen restitutie op leskaarten.

4.8 Het lesrooster is te vinden op de website, in het ledenadministratiesysteem en in de app. Dit rooster kan door Motivate to Move desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Motivate to Move zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen en/of leskaart of verlenging hiervan.

4.9 Motivate to Move behoudt zich het recht voor om op feestdagen de openingstijden te wijzigen.

4.10 Motivate to Move maakt gebruik van het ledenadministratiesysteem van Trainin. Via dit systeem kan deelnemer via site op desktop of via de app lessen reserveren. Wanneer de deelnemer een reservering heeft gemaakt, maar niet is komen opdagen en/of zich niet voorafgaand (minimaal 2 uur voor aanvang van de les) heeft afgemeld via de app, telefonisch of email, zal er een credit afgaan. Dit geldt ook voor afmelding bij ziekte.


5.Workshops, trainingen en cursussen

5.1 Een deelnemer kan uitsluitend aan de workshop, training of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

5.2 Voorafgaand aan elke workshop, training cursus dient de deelnemer zich te melden bij de ingang van de locatie waar de workshop, training of cursus van Motivate to Move plaatsvindt. Nadat een medewerker van Motivate to Move de inschrijving en betaling voor de betreffende workshop, training of cursus heeft gecontroleerd, heeft de deelnemer toegang tot de workshop, training of cursus.

5.3 De agenda voor de workshops, trainingen en cursussen staat op de website. Motivate to Move behoudt zich het recht voor de agenda op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

5.4 Motivate to Move behoudt zich het recht voor om een geplande workshop, training of cursus te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig inschrijvingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

5.5 Annuleren workshops, cursussen en events
Je kunt tot een week van tevoren kosteloos annuleren. Bij afmelden binnen 7 dagen voor de workshop, wordt er 50% van de totale prijs bekostigd. Afmelden op de dag zelf is 100%. Annulering dient in alle gevallen per e-mail aan hallo@motivatetomove.nl gedaan te worden en door ons bevestigd.


6. Prijs, betalingen en bedenktijd

6.1 Een abonnement, leskaart, workshop, training of cursus moet voorafgaand aan de les, workshop, training of cursus betaald worden. Betaling kan geschieden via de website, het ledensysteem online of via de app.

6.2 Indien de deelnemer een abonnement ‘Move Forward’ of ‘Move Often’ afsluit, wordt het maandbedrag per maand vooraf geïncasseerd. Deelnemer geeft tot nadere opzegging aan Motivate to Move toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen.

6.3 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de deelnemer geen lessen, workshops of trainingen volgen. De deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden (zie artikel 7) is geëindigd.

6.4 Indien deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is deze, nadat hij door Motivate to Move is gewezen op de te late betaling en Motivate to Move deelnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en is Motivate to Move gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot €2.500,- met een minimum van €40,-

6.5 De geldende prijzen voor kaarten, abonnementen, workshops en trainingen staan altijd op de website en in de app. Motivate to Move behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Motivate to Move, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

6.7 Voor overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. Dit geldt niet voor lessen, workshops, trainingen en cursussen die al begonnen zijn.


7.Beëindiging en opschorting abonnement

7.1  Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor Move Forward en Move Often te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 (één) maand. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Beëindiging kan met het opzegformulier op de website of per e-mail naar hallo@motivatetomove.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die bevestigt dat wij de opzegging ontvangen en verwerkt hebben.

7.2 Bij langdurige ziekte, of een langdurige blessure kan de deelnemer Move Forward en Move Often voor een periode van maximaal 2 maanden laten opschorten. Dit kan in termijnen van hele maanden waarbij één maand het minimum is.  Een verzoek om opschorting moet schriftelijk gericht aan Motivate to Move, Meidoornweg 39, 1171 JV Badhoevedorp, of per mail aan hallo@motivatetomove.nl worden ingediend bij Motivate to Move, vergezeld zijn van een medische verklaring of advies van behandelend arts/paramedici. De opschorting is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die bevestigt dat wij de opschorting ontvangen en verwerkt hebben.

7.3 De Deelnemer heeft het recht Move Forward en Move Often één keer per jaar voor minimaal twee en maximaal twee weken op te schorten in verband met vakantie. Een verzoek om opschorting moet uiterlijk vier weken voor ingang van de opschorting per mail aan hallo@motivatetomove.nl worden ingediend bij Motivate to Move. De opschorting is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die bevestigt dat wij de opschorting ontvangen en verwerkt hebben.

7.5 Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een abonnement op te schorten

7.6 De betalingsverplichting van de deelnemer wordt opgeschort voor de duur van de opschorting, waarbij twee weken het minimum is. De einddatum van de overeenkomst wordt verlengd met de duur van de opschorting.


8. Huisregels

8.1 Alle deelnemers zijn verplicht altijd de huisregels van Motivate to Move te volgen. De huisregels zijn te vinden op de website.

8.2 Motivate to Move behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 8.1 niet naleven de toegang tot Motivate to Move te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen of de toegang tot de workshop, training of cursus te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde lessen of workshops, trainingen of cursussen.


9. Aansprakelijkheid

9.1 Door deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Motivate to Move uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Motivate to Move.

9.2 Ingeval Motivate to Move jegens deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

9.3 Motivate to Move aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer.

9.4 Motivate to Move aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

9.5 Door Motivate to Move verstrekte veiligheidsinstructies dienen door deelnemer in acht te worden genomen.

9.6 Deelnemer vrijwaart Motivate to Move voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Motivate to Move, door Motivate to Move ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

9.7 Motivate to Move aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door in- of externe onvoorziene omstandigheden de lessen, workshops, trainingen of cursussen niet door kunnen gaan en/of Motivate to Move gesloten moet worden. Dit valt onder overmacht. Geleden schade zal niet worden vergoed.


10. Persoonsgegevens

10.1 Motivate to Move verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van incasso- en betalingsopdrachten en voor de administratie. Motivate to Move gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

10.2 Motivate to Move gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens tevens om de deelnemer(s) op de hoogte te brengen van activiteiten van Motivate to Move en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Motivate to Move, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: hallo@motivatetomove.nl. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Motivate to Move gebruik kan worden gemaakt.


11. Toestemming gebruik beeldmateriaal

11.2 Er kunnen foto- en videobeelden worden gemaakt tijdens de lessen en openingstijden van Motivate to Move met marketingdoeleinden. Mocht je hier geen toestemming voor geven, geef dit ter plekke aan op het moment van opname, anders verklaart Deelnemer bij het ondertekenen van deze overeenkomst dat hij/zij akkoord is.


12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Motivate to Move het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Versie 1 augustus 2023

Proefles   |   Lesrooster   |   Tarieven  |   Locatie | Over | Fit & VitaalMijn account » |
 F A Q  |  Privacy verklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Huisregels  |   Opzeggen  |  Cookieverklaring |
KvK 85084433 | btw: NL004053450B44 | hallo@motivatetomove.nl | 06-25588482
Copyright 2023  |  Designed by DreamBrand.nl »